برق آوران

You are here لیست قیمت > لیست قیمتهای زتا انگلستان (ZETA)
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ليست قيمتهاي زتا انگلستان (ZETA)

متعارف Conventional آدرس پذیر Addressable

رديف

نام کالا

قيمت

رديف

نام کالا

قيمت

1

دتکتور دودي

450/000

1

دتکتور دودي

1/150/000

2

دتکتور حرارتي

440/000

2

دتکتور حرارتي

1/140/000

3

دتکتور ترکيبي

600/000

3

دتکتور ترکيبي

1/550/000

4

دتکتور گازي

2/070/00

4

شاسي

1/290/000

5

دتکتور شعله اي

6/150/000

5

آژير چهارگوش

1/500/000

6

آژير استوانه اي

750/000

6

آژير شيپوري

1/750/000

7

آژير چهارگوش

590/000

7

آژير استروب

2/500/000

8

آژير شيپوري

850/000

8

اينترفيس ZIU

3/300/000

9

آژير استروب

1/150/000

9

اينترفيس ZIOU

3/300/000

10

استروب لايت

590/000

10

LED سردرب

850/000

11

LED سردرب

10/000

11

تابلو 64

16/500/000

12

زنگ

750/000

12

تابلو126

19/000/000

13

باتري

500/000

13

تابلو252

21/000/000

14

بيم يکصد متري

14000/000

14

تابلو الوپ AL

46/000/000

15

بيم پنجاه متري

13000/000

15

تابلو2 الوپ AL

58/000/000

16

تابلو دو مداره

6000/000

16

تابلو3 الوپ AL

64/000/000

17

تابلو چهارمداره

6500/000

17

تابلو4 الوپ AL

71/000/000

18

تابلو شش مداره

7000/000

18

تابلو 5الوپ AL

110/000/000

19

تابلو هشت مداره

7500/000

19

تابلو 6الوپ AL

119/000/000

20

تابلودوازده مداره

14/500/000

20

تابلو7الوپ AL

127/000/000

21

تابلوشانزده مداره

16/000/000

21

تابلو 8الوپ AL

136/000/000

22

تابلوبيست و چهارمداره

28/500/000

22

بيم 80متري

35/000/000

23

تابلوسي ودومداره

32/000/000

23

بيم 40 متري

32/000/000

24

تابلوچهل مداره

36/000/000

24

تکرار کننده آدرس پذیر

31/000/000

25

تابلو چهل و هشت مداره

38/500/000

25

پایه ایزولاتور

750/000

26

کارت هشت زون

4/200/000

26

تابلو اطفا 1*2

18/500/000

27

اسپري

750/000

27

کارت لوپ

8/200/000

28

اطفاء 1*2

17/000/000

 

 

 

29

شاسي نشکن

370/000

 

 

 

30

تکرار کننده متعارف 7/000/000
Joomlart

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت محصولات ما چیست ؟

نتایج

ورود کاربران